Privacyverklaring

Meubelmakerij De Zwaan v.o.f., gevestigd aan Swolgenseweg 36, 5865 AZ Tienray (L), is verantwoordelijk

voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.meubelmakerijdezwaan.nl/

Swolgenseweg 36

5865 AZ Tienray (L)

+31 478 692058

Lidia Verstraelen-Latino is de Functionaris Gegevensbescherming van Meubelmakerij De Zwaan v.o.f. Zij is te bereiken via info@meubelmakerijdezwaan.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Meubelmakerij De Zwaan v.o.f. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten

en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Geboorteplaats

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Meubelmakerij De Zwaan v.o.f. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die

jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet

controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de

online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld

worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming

persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via

info@meubelmakerijdezwaan.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

- burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Meubelmakerij De Zwaan v.o.f. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- Meubelmakerij De Zwaan v.o.f. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals

gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Meubelmakerij De Zwaan v.o.f. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken

die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Meubelmakerij De Zwaan v.o.f. tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Meubelmakerij De Zwaan v.o.f. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te

realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de

volgende categorieën van persoonsgegevens:

- Voor- en achternaam > 7 jaar> Verplichting Belastingdienst / Ivm loonadministratie

- Geslacht > 7 jaar> Verplichting Belastingdienst / Ivm loonadministratie

- Geboortedatum > 7 jaar> Ivm loonadministratie

- Geboorteplaats > 7 jaar> Ivm loonadministratie

- Adresgegevens > 7 jaar> Verplichting Belastingdienst / Ivm loonadministratie

- Telefoonnummer > Altijd> Bereikbaarheid

- E-mailadres > Altijd> Bereikbaarheid

- Bankrekeningnummer > Verplichting Belastingdienst / Ivm loonadministratie

- gegevens van personen jonger dan 16 jaar > Verplichting Belastingdienst / Ivm loonadministratie

- burgerservicenummer (BSN) > Verplichting Belastingdienst / Ivm loonadministratie

Delen van persoonsgegevens met derden

Meubelmakerij De Zwaan v.o.f. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit

nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Meubelmakerij De Zwaan v.o.f. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het

recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de

verwerking van uw persoonsgegevens door Meubelmakerij De Zwaan v.o.f. en heeft u het recht op

gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of

verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@meubelmakerijdezwaan.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw

identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone,

de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Meubelmakerij De Zwaan v.o.f. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Meubelmakerij De Zwaan v.o.f. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende

maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde

wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@meubelmakerijdezwaan.nl

Cookies

Wat is een cookie?

Wij maken binnen onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om het bezoekgedrag op deze website bij te houden, welke pagina's er bezocht worden en hoe lang deze bekeken worden.

Welke cookies wij gebruiken

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van Google Analytics. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Formulieren op deze website

Als u een formulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Vragen over deze verklaring

Neem contact met ons op voor vragen over deze verklaring. We houden het recht voorbehouden om onze verklaring te wijzigen wanneer onze website, dienstverlening of de wetgeving veranderd.